Huishoudelijk reglement voor verhuur van de zaal

 

Artikel 1.   

1. buurthuis deBuurt - Van Schoonhovenstraat 35-37 te 2060 Antwerpen, wordt beheerd door Pleingroep De Conincplein vzw  (hierna afgekort: de vzw). 

Artikel 2.  

1. buurthuis deBuurt is bestemd als ruimte voor het uitoefenen van het maatschappelijk doel van de vzw, zijnde het bevorderen van het socio-cultureel leven van de buurt, met uitsluiting van alle handelsdoeleinden of aanverwante bedrijvigheden.

Artikel 3.  

1. De vzw kan de ruimte ter beschikking stellen van organisaties met een cultureel karakter en voor buurtgebonden activiteiten, mits betaling van een vergoeding voor het gebruik van de ruimte. buurthuis deBuurt kan niet doorverhuurd worden aan derden.

Artikel 4.  

1. Wie gebruik maakt van buurthuis deBuurt dient zich te schikken naar het door de vzw vastgesteld huishoudelijk reglement en de visienota van het buurthuis.

Artikel 5: Reserveringmodaliteiten.

1. Aanvragen voor het gebruik van buurthuis deBuurt worden ingediend bij de beheerder Marleen Vervaet Van Stralenstraat 43 - 2060 Antwerpen 0485/478923

2. De aanvraag moet duidelijk de aard van de geplande activiteit specifiren.

3. Reserveringen kunnen niet langer dan drie maanden op voorhand.

4. De vzw behoudt zich het recht voor om, zonder hieromtrent enige verantwoording te moeten afleggen, de terbeschikkingstelling van buurthuis de Buurt te weigeren, resp. bepaalde activiteiten in het buurthuis deBuurt niet toe te staan.

5. De kandidaat-gebruiker ontvangt een huishoudelijk reglement en twee namens de vzw ondertekende gebruikersovereenkomsten waarvan er n, door hem ondertekend exemplaar, moet teruggegeven worden ter bevestiging van de reservering.

6. De waarborg voor het gebruik van buurthuis deBuurt bedraagt 50,00 euro.

7. De vergoeding dient vr de ingebruikneming overhandigd te worden of gestort op rekeningnummer BE69 7512 0203 5478.

Artikel 6: Wettelijke voorschriften.

1. De vzw stelt aan de gebruiker de lokalen van buurthuis deBuurt enkel ter beschikking. De gebruiker is verplicht alle wettelijke en reglementaire bepalingen die op hem als organisator rusten, na te leven. De gebruiker kan zijn verantwoordelijkheid niet op de vzw afwenden.

Artikel 7: Verantwoordelijkheid - aansprakelijkheid verzekering.

1. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de activiteiten in buurthuis deBuurt.

2. De gebruiker is verantwoordelijk voor de schade die aangericht wordt aan het gebouw, de infrastructuur en of het ter beschikking gesteld materiaal, zowel door zichzelf, door zijn medewerkers, als door de deelnemers van de door hem georganiseerde activiteit.

3. De gebruiker verklaart en erkent dat de infrastructuur en -in voorkomend geval- het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld in prima staat verkeert bij de ingebruikneming. Indien na de activiteit schade vastgesteld wordt, zal de gebruiker op het eerste verzoek van de vzw aanwezig zijn om tegensprekelijk de aard en omvang van de schade te bepalen. Indien de betrokkene niet aanwezig is, zullen aard en omvang van de schade door de vzw eenzijdig worden bepaald. Dergelijke eenzijdige vaststelling zal, op voorwaarde dat de gebruiker behoorlijk werd uitgenodigd, als bindend worden beschouwd.

4. Alle door de gebruikers veroorzaakte schade dient integraal vergoed te worden.

5. Indien buurthuis deBuurt overdreven vuil wordt achtergelaten, zal een buitengewone schoonmaak afgerekend worden met de borg.

6. Met het oog op de verzekering van de burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid is gebruiker verplicht zich te verzekeren.

7. De vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging van materiaal dat toebehoort aan de gebruiker of betrekking heeft op de activiteit die hij organiseert.

8. De vzw sloot een bijkomende (brand)verzekering af : "afstand van verhaal op derden". De gebruikers van het buurthuis zijn bijgevolg verzekerd voor schade veroorzaakt door brand.

Artikel 8: Ingebruikneming.

1. buurthuis deBuurt opent en sluit de ruimte, tenzij anders wordt afgesproken. Het buurthuis wordt enkel geopend indien de organisator in het bezit is van een door hem en de vzw ondertekende gebruiksovereenkomst en het bewijs levert  dat de volledige gebruiksvergoeding en de waarborg betaald zijn.

2. De aard, de inhoud en de duur van toegestane activiteit mogen niet afwijken van datgene waarvoor toelating werd verleend. Indien dit wel het geval is, leidt zulks tot de onmiddellijke verbreking van het contract.

3. Het in gereedheid brengen van de infrastructuur kan enkel tijdens de dag(en) en uren, waarvoor het Buurthuis deBuurt werd ter beschikking gesteld.

Artikel 9: Ontruiming.

1. De gebruiker verbindt er zich toe tegen het einde van de gebruikersperiode de gebruikte infrastructuur achter te laten zoals hij ze heeft aangetroffen vr de aanvang van de activiteit. (standaard opstelling, nette en ordelijke staat). Het door de gebruiker meegebrachte materiaal dient door hemzelf verwijderd en meegenomen te worden.

2. De vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor achtergelaten voorwerpen.

3. De verantwoordelijke dient ter plaatse te blijven tot men het buurthuis komt afsluiten, of indien anders afgesproken. De vzw bezorgt enkele dagen na het gebruik de waarborg terug aan de gebruiker, behoudens in geval van schade of om elke andere geldige reden.

Artikel 10: Verbodsbepalingen.

Het is strikt verboden:

1. Te roken. Dit rookverbod geldt in alle lokalen van buurthuis deBuurt. (Gelieve de rokersruimte in de tuin te gebruiken en vanaf 20:00 niet meer te roken aan de straatkant)

2. Materieel, materialen en een geluidsinstallatie, vreemd aan buurthuis deBuurt , zonder toelating van de vzw binnen te brengen.

3. Materieel en materialen, van welke aard ook, in buurthuis deBuurt op te bergen zonder toestemming van de vzw.

4. Voorwerpen aan de muren of plafond te bevestigen.

5. buurthuis deBuurt te betreden met dieren. Behalve de door de wet toegelaten geleidehonden.

6. De nachtrust van de buren te verstoren.

Artikel 11: Veiligheidsbepalingen. 

1. De gebruiker mag geen groter aantal plaatsen bezetten of niet meer publiek toelaten dan het vooropgestelde maximum: 60 zitplaatsen.

2. De gebruiker dient er steeds op te letten dat de uitgang(en) word(en)t vrijgehouden en dat de voorzieningen inzake brandveiligheid gemakkelijk bereikbaar zijn.